Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Predávajúcého a Kupujúcého. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcm.
Spoločnosť FrogFinger, s.r.o., so sídlom: Bulharská 33, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 60229/B (ďalej len „Predávajúci“), IČO: 44 950 322, DIČ: 2022881311, je prevádzkovateľom internetového obchodu na doméne www.frogfinger.sk
Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

2. Registrácia a ochrana osobných údajov

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás: meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre), Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami), voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná), voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
Odoslaním objednávky kupujúci poskytuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoje osobné údajov uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. V prípade samostatnej registrácie bez objednávky udeľuje zákazník súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade so spomínaným zákonom. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

3. Objednávka

Pri kúpe piercingu kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a piercing bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Po kliknutí na link zaslaný na e-mailovu adresu svoju objednávku potvrdíte

4. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín po jej potvrdení a to bez udania dôvodu alebo v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Objednávku je nevyhnutné zrušiť telefonicky či e-mailom na uvedené kontakty obchodu, kde je potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, neúplnú adresu doručenia, neoverený email alebo tel. kontakt alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho predajná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného a potvrdeného tovaru kupujúcemu bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Obvyklý termín vybavenia objednávky je medzi 1 až 3 pracovnými dňami od jej overenia a potvrdenia.
b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru ako adresa doručenia. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje návod na používanie, ak si to predmetný tovar alebo služba vyžaduje prípadne záručný list.

6. Balné a poštovné

Objednaný tovar je zasielaný 1. triedou ako listová zásielka na dobierku cez Slovenskú poštu. a jeho cena je 2.30€ + cena tovaru. Pri objednávke tovaru v hodnote nad 17€ je poštovné a balné zadarmo. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska.

7. Faktúra

Kupujúci súhlasí so zasielaním faktúry e-mailom.

8.Ceny a zlavy

Ceny sú uvadzane bez DPH nakolko predávajúci nie je placom DPH.

9. Záručná doba, reklamácia a vrátenie tovaru

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode FrogFinger.sk je 24 mesiacov, v prípade bazárového tovaru 12 mesiacov – ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér), oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@frogfinger.sk

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte (reklamacie@frogfinger.sk). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu FrogFinger, s.r.o., so sídlom: Bulharská 33, 821 04 Bratislava, Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou poistenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou.

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode FrogFinger.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a adresou pre vrátenie peňazí » v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho uvedenú v kontaktoch
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť mechanicky poškodený, zmenené jeho vizuálne vlastnosti ani akýmkoľvek spôsobom použitý
» tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe
» tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku na adresu predávajúceho

c)Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci kupujúcemu peniaze za vrátený tovar zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Cena vráteného tovaru bude znížená o poštovné a balné zaplatené kupujúcim pri dodaní tovaru.Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

10. Záverečné ustanovenia

Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky vyčíslené finančné škody spôsobené úmyselným neprevzatím objednaného tovaru ako aj poskytnutím falošných, nepravdivých, zavádzajúcich alebo neúplných informácii vo svojom registračnom formulári, čo má za následok nezrealizovanie kúpnej zmluvy. Tento klient nesie všetky právne následky za túto činnosť, predávajúci má právo zablokovať jeho aktivity na FrogFinger.sk a pomocou trackingu IP adresy zamedziť ďalším nákupom a registrícii ako aj poskytnutie súčinnosti centrálnemu registru pre zablokovanie užívateľa na ostatných elektronických obchodoch. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

V skratke o frogfinger.sk

Pôsobíme na trhu od roku 2009. V roku 2012 prešiel náš eshop kompletnou rekonštrukciou a výsledok vidíte vyššie. Našim cieľom je poskytovať najlepšie služby a produkty v tejto oblasti. Prajeme príjemný nákup.

Informácie